HMS og kvalitetspolitikk

EnergyX forplikter seg til å verne både om miljø, ivareta HMS og levere høy kvalitet.

EnergyX er bevisst på at vi er en del av storsamfunnet og således både har et lokalt og globalt ansvar for å drive bærekraftig næringsvirksomhet og etterleve relevante punkter innen FNs bærekraftsmål. Vi har derfor valgt ut fire av FNs 17 bærekraftsmål som vi har særlig fokus på.

Vårt mål er å fortsette å forbedre våre bærekraftspraksiser og opprettholde vårt engasjement forå fremme en mer bærekraftig fremtid for alle. Vi er bevisste på at dette er en kontinuerlig prosess og at det krever engasjement og samarbeid fra alle ansatte i selskapet, samt våre kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom vårt engasjement i Smart Seaweed Solutions jobber vi med å utvikle framtidens løsninger for taredyrking i industriell skala. To tredeler av jordoverflaten er dekket av hav. Dette er en blå åker som vi kan høste mye mer fra. Tare brukes både til mat, dyrefôr, gjødsel og til bioenergi. Men når verdens befolkning stadig øker, trenger fleremat og tareskogen kan være et positivt bidrag i så måte. Tare er verdens mest bærekraftige plante, og tar opp karbondioksid og nitrogen og tilfører oksygen, og bidrar således til et bedre miljø i havet.

Vi er klar over at verdens forbruk av naturressurser i dag ikke er bærekraftig, og skal bidra til å bedre detteved å redusere avfallsmengden og få ned energibruken som vår virksomhet genererer. For å nå disse målene fokuserer vi på materialgjenvinning, kildesortering og på å unngå utslipp av kjemikalier og avfall til det ytre miljø. Vi jobber også kontinuerlig med å redusere avvik og svinn i vår produksjonskjede. For å redusere energiforbruket skal vi utføre målrettede tiltak.

Som en teknologiutvikler innenfor mange forskjellige områder skal vi i EnergyX bidra til å utvikle bærekraftige løsninger av høy kvalitet som sikrer en mer effektiv bruk av ressurser ved bruk av ny teknologi. Ved hjelp av innovasjon skal vi øke kunnskapsnivået innenfor de forretningsområdene vi jobber, og være en pådriver for at nye løsninger utvikles for å nå FNs bærekraftsmål. Vi skal også ta i bruk ny teknologi internt der dette er hensiktsmessig for å nå disse målene.

EnergyX skal drive respektfullt og ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i eget selskap samt hos underleverandører og kunder. Aktsomhetsvurdering skal utføres ved mistanke om brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Hvis vi oppdager forhold som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, skal vi forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette. Både arbeidet med å analysere risiko og tiltakene etter eventuelle funn skal utføres av styret eller daglig leder, skal deles åpent og være lett tilgjengelig for offentligheten.

HMS

HMS skal ha første prioritet i EnergyX. Vi har en nullfilosofi i forhold til skader, ulykker og arbeidsrelatert fravær. Vi skal ha en samordnet ledelse av HMS-arbeidet med involvering og forpliktelse av alle ansatte. Vi skal sørge for gode holdninger til HMS gjennom opplæring og engasjement og ha lav terskel for å melde fra hvis det oppstår situasjoner som kan medføre skader på liv, helse, miljø eller utstyr

Kvalitet

EnergyX skal levere rett produkt og tjeneste til rett tid og til riktig pris. Vi skal være en foretrukket forretningspartner for våre kunder og ha en kvalitetsledelse som involverer alle nivåer i organisasjonen, og kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem ved å gjennomføre systematiske registreringer og målinger Vi skal ha høy forretningsetikk og bidra til å skape verdier for våre kunder.

Miljø

EnergyX skal etterleve lovbestemte krav, og andre krav som organisasjonen pålegger seg, og kontinuerlig forbedre vår kompetanse, praksis og rutiner innen miljøstyring. Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø gjennom våre aktiviteter, og jobbe systematisk for å forebygge forurensning. Vi skal ha en nullfilosofi i forhold til miljøskader og ulykker.