HMS og kvalitetspolitikk

EnergyX forplikter seg til å verne både om miljø, ivareta HMS og levere høy kvalitet.

EnergyX er bevisst på at vi er en del av storsamfunnet og således både har et lokalt og globalt ansvar for å drive bærekraftig næringsvirksomhet og etterleve relevante punkter innen FNs bærekraftsmål. Vi har derfor valgt ut fire av FNs 17 bærekraftsmål som vi har særlig fokus på.

Vårt mål er å fortsette å forbedre våre bærekraftspraksiser og opprettholde vårt engasjement forå fremme en mer bærekraftig fremtid for alle. Vi er bevisste på at dette er en kontinuerlig prosess og at det krever engasjement og samarbeid fra alle ansatte i selskapet, samt våre kunder og samarbeidspartnere.

Gjennom vårt engasjement i Smart Seaweed Solutions jobber vi med å utvikle framtidens løsninger for taredyrking i industriell skala. To tredeler av jordoverflaten er dekket av hav. Dette er en blå åker som vi kan høste mye mer fra. Tare brukes både til mat, dyrefôr, gjødsel og til bioenergi. Men når verdens befolkning stadig øker, trenger fleremat og tareskogen kan være et positivt bidrag i så måte. Tare er verdens mest bærekraftige plante, og tar opp karbondioksid og nitrogen og tilfører oksygen, og bidrar således til et bedre miljø i havet.

Vi er klar over at verdens forbruk av naturressurser i dag ikke er bærekraftig, og skal bidra til å bedre detteved å redusere avfallsmengden og få ned energibruken som vår virksomhet genererer. For å nå disse målene fokuserer vi på materialgjenvinning, kildesortering og på å unngå utslipp av kjemikalier og avfall til det ytre miljø. Vi jobber også kontinuerlig med å redusere avvik og svinn i vår produksjonskjede. For å redusere energiforbruket skal vi utføre målrettede tiltak.

Som en teknologiutvikler innenfor mange forskjellige områder skal vi i EnergyX bidra til å utvikle bærekraftige løsninger av høy kvalitet som sikrer en mer effektiv bruk av ressurser ved bruk av ny teknologi. Ved hjelp av innovasjon skal vi øke kunnskapsnivået innenfor de forretningsområdene vi jobber, og være en pådriver for at nye løsninger utvikles for å nå FNs bærekraftsmål. Vi skal også ta i bruk ny teknologi internt der dette er hensiktsmessig for å nå disse målene.

EnergyX skal drive respektfullt og ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i eget selskap samt hos underleverandører og kunder. Aktsomhetsvurdering skal utføres ved mistanke om brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere. Hvis vi oppdager forhold som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, skal vi forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette. Både arbeidet med å analysere risiko og tiltakene etter eventuelle funn skal utføres av styret eller daglig leder, skal deles åpent og være lett tilgjengelig for offentligheten.

HMS

Vi har en nullfilosofi i forhold til ulykker og skader, og har derfor et mål om null arbeidsrelaterte personskader eller arbeidsrelatert sykefravær. For å oppnå dette skal vi skape et godt arbeidsmiljø ved å etterleve våre kjerneverdier, utøve god ledelse og ha et godt samarbeid internt. Vi skal holde oss løpende oppdatert på og etterleve lovbestemte krav, og andre krav som organisasjonen pålegger seg selv. Vi følger opp våre underleverandører for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø hos disse, og vi stiller vår kunnskap til rådighet for å forbedre deres HMS-arbeid.

Kvalitet

Kvalitetssystemet til EnergyX er dokumentert og sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Kvalitet angår alle ledd i organisasjonen helt ut til sluttkunden og er gjenstand for kontinuerlig forbedring. For å oppnå forventet kvalitet skal vi ha god kommunikasjon internt og med våre kunder og leverandører, slik at endringer og nye behov skal kunne imøtekommes raskt. Våre tjenester skal kjennetegnes ved at de utføres av faglig kompetent personell. Vi ser på våre leverandører som våre partnere, hvor det viktigste kriteriet er kvalitet. For å sikre god kvalitet følger vi kontinuerlig opp våre leverandører med blant annet avviksmålinger og revisjoner.

Miljø

Vi er klar over at verdens forbruk av naturressurser i dag ikke er bærekraftig, og skal bidra til å bedre dette ved å redusere avfallsmengden og få ned energibruken som vår virksomhet skaper. For å nå disse målene fokuserer vi på materialgjenvinning, kildesortering og på å unngå utslipp av kjemikalier og avfall til det ytre miljø. Vi jobber også kontinuerlig med å redusere avvik og svinn i vår produksjonskjede. For å redusere energiforbruket skal vi utføre målrettede tiltak.

Sosialt ansvar

EnergyX skal drive respektfullt og ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i eget selskap samt hos våre kunder og leverandører. Ved mistanke om brudd på menneskerettigheter både internt, i leverandørkjeden og hos øvrige forretningspartnere skal vi utføre en aktsomhetsvurdering Hvis vi oppdager forhold som har negativ påvirkning på mennesker og deres arbeidsforhold, skal vi forsøke å stanse, redusere eller forebygge dette.